she management

Safety Healthy & Environmental
Management System

SHE-MS เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และระบบคุณภาพ มุ่งเน้นงานด้านอุตสาหกรรมรองรับตามมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, ISO45001 อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการพัฒนาความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและ ความสอดคล้องกฏหมายของค์กรอีกด้วย

Main Functionality

Safety Patrol

ระบบแจ้งรายงาน การกระทำหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

 • สามารถแจ้งการปรับปรุงด้านความปลอดภัยผ่านระบบ

 • สามารถกำหนดประเภทการแจ้งรายงานได้ เช่น unsafe condition or unsafe action

 • สามารถระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขการปรับปรุง กำหนดเวลาเสร็จสิ้นของการแจ้งการปรับปรุง เพื่อนำไปทำแผนกำหนดการปรับปรุงได้

 • มีรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร และการติดตามงานได้

 • มีฐานข้อมูลของสถานที่ หรือแหล่งอันตรายที่อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัย ให้สามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขี้นได้

Incident Report

ระบบแจ้งรายงาน เหตุการณ์ที่ไม่ปกติหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นแล้วหรือเกือบเกิด

 • สามารถแจ้งรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ผ่านระบบ

 • สามารถกำหนดประเภทของอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ได้

 • สามารถดำเนินการวิเคราะห์สอบสวนผ่านระบบได้

 • สามารถระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขการปรับปรุง กำหนดเวลาเสร็จสิ้นการป้องกันด้านอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ได้

 • มีข้อมูลที่ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 • มีรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร และการติดตามงานได้

Risk Assessment

ระบบบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง

 • สามารถระบุกิจกรรมความเสี่ยง ผูกความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมและความเสี่ยงได้

 • แยกกิจกรรมความเสี่ยงได้ตามมาตรฐาน

 • มีข้อมูลกิจกรรม ความเสี่ยง ที่พร้อมเรียกดู และประเมินความเสี่ยงได้ทันที

 • สามารถสร้างรูปแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ได้อย่างอิสระ

 • ระบบคำนวณระดับความเสี่ยงให้อัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้

 • ติดตามการจัดการความเสี่ยงได้ ตามช่วงเวลา และตอบสนองการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้น

 • มีฐานข้อมูลความเสี่ยง ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงในครั้งต่อไป

Action Plan

การวางแผนงาน และการติดตามงาน

 • สามารถติดตามงานของทุก Module ในการรายงานผ่านระบบ

 • ระบบแจ้งเตือนเมื่อแผนงานครบกำหนด หรือเกินระยะเวลาตามแผนงานที่ระบุไว้

 • มีรายงานสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานตามแผนงานของทุก Module

Compliance Managemen

ระบบฐานข้อมูลกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และมีการประเมินความสอดคล้องกฏหมาย

 • สามารถจัดทำทะเบียนกฎหมายได้แบบออนไลน์

 • สามารถปรับปรุงให้ทะเบียนกฎหมายทันสมัยได้อย่างทันท่วงทีและออนไลน์ทำให้สามารถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้กฎหมายที่ถูกต้องอยู่เสมอ

 • การสืบค้นข้อมูลกฎหมาย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องลงไปถึงระดับบุคคล หน่วยงาน เพื่อการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

 • สามารถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสร้างเอกสารเพื่อประเมินความเกี่ยวข้องและความสอดคล้องของกฎหมาย

 • สามารถทราบผลการปฏิบัติงาน ความสอดคล้องของกฏหมายได้

Sales Manager

Walaiporn Chuepet

Telephone

+66 (0)91-889-4141

email

walaiporn@magicsoftware.co.th